Статут

Дата державної реєстрації 04.11.1999р.

Дата запису 14.12.2005

Номер запису у Єдиному державному реєстрі

відомостей про юридичну особу 1074120000013387

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

З’ЇЗДОМ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЛІГА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ»

09.09.2016 РОКУ

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЛІГА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД - 21708269)

 

 

м. Київ 2016 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Громадська організація «Ліга соціальних працівників України» (надалі за текстом - Ліга) є всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує громадян незалежно від громадянства і місця проживання для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, реалізації їх прав і свобод та сприяння реалізації соціальної політики в Україні.

 2. Ліга в своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. Дiяльнiсть Організації здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства та цього Статуту.

 3. Ліга набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", має самостійний баланс, рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків, печатку, штамп, бланки із своїм найменуванням та символікою, інші атрибути, необхідні для здійснення діяльності.

 4. Ліга здійснює свою діяльність на засадах, принципах:

 • добровільності;

 • самоврядності;

 • вільного вибору території діяльності;

 • рівності перед законом;

 • відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);

 • прозорості, відкритості та публічності.

 1. Повне найменування Ліги українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛІГА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ», скорочене найменування - ГО «ЛІГА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ»;

повне найменування російською мовою - ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИГА СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ УКРАИНЫ», скорочене найменування - OO «ЛИГА СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ УКРАИНЫ»;

повне найменування англійською мовою - NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «LEAGUE OF SOCIAL WORKERS OF UKRAINE», скорочене найменування - NGO «LEAGUE OF SOCIAL WORKERS OF UKRAINE».

 1. Лігу створено для здійснення соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю на основі принципів: законності, верховенства права, незалежності, пріоритету суспільних інтересів, аполітичності, професіоналізму, гуманізму, демократичності, милосердя, справедливості, активності, гласності, прозорості, спільності інтересів, рівності прав учасників, добровільності.

 2. Ліга є неприбутковою громадською організацією, створеною без обмеження строку діяльності.

 3. Метою Ліги не є та не може бути одержання прибутку. В діяльності Ліги забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Ліги, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 4. Ліга самостійно визначає свою організаційну та штатну структуру. На працівників Ліги поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.

 5. Ліга має самостійний баланс, рахунки у національній та іноземній валютах у фінансових установах, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та символікою та інші атрибути, необхідні для здійснення своєї діяльності.

 6. Символіка затверджується Президентом Ліги і підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 7. Ліга має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем та відповідачем у судах всіх інстанцій та юрисдикцій, а також у третейському суді. Ліга відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що належить їй.

 8. Ліга може засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

 9. Ліга може брати участь у порядку, визначеному законом, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

 10. Ліга може створювати структурні та відокремлені підрозділи.

 11. Ліга має право здійснювати соціальні програми, спільну громадську діяльність спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.

 12. Ліга самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями та не відповідає за зобов’язаннями своїх учасників.

 13. Члени (учасники) Ліги не мають права на частку майна Ліги та не відповідають за її зобов’язаннями.

 14. Ліга не відповідає за зобов’язаннями заснованих нею організацій, так само як і засновані Лігою організації не відповідають за зобов’язаннями Ліги.

 15. Ліга не відповідає за зобов’язаннями держави. Держава не відповідає за зобов’язаннями Ліги.

 16. Органи державної влади, місцевого самоврядування та їхні посадові особи не втручаються у діяльність Ліги, як і Ліга не втручається у діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

 17. Ліга може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 18. Ліга може обмінюватись інформацією та кваліфікованими спеціалістами з іншими організаціями, створеними на території України, а також з іноземними організаціями та міжнародними установами, якщо це відповідає статутним цілям і діяльності Ліги.

 19. Ліга може мати й інші права, не заборонені чинним законодавством України.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЛІГИ

 1. . Метою (цілями) діяльності Ліги є:

 • Сприяння об'єднанню громадян незалежно від громадянства і місця проживання для здійснення соціальної роботи з дітьми, сім'ями та молоддю;

 • здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.

 1. . Головними напрямами діяльності Ліги є в установленому законом порядку та в межах наданої законом компетенції:

  • Реалізація власних та участь у реалізації місцевих, національних і міжнародних програм: cоціальної підтримки та соціального становлення дітей, сімей та молоді;

  • Розробка та поширення інноваційних моделей надання соціальних послуг;

  • Проведення соціальних та аналітичних досліджень;

  • Сприяння створенню належних умов для гармонійного розвитку дітей та молоді, їх активної участі в суспільно-корисній праці, художньо-творчій, культурологічній, спортивній і фізично- оздоровчій діяльності;

 • Надання інформаційних, безкоштовних юридичних послуг членам Ліги, соціальним працівникам, сім'ям, дітям та молоді;

  • Сприяння залученню громадян до соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;

  • Участь у розробці та впровадженні системи соціальних стандартів і критеріїв оцінки ефективності надання соціальних послуг, системи супервізії в соціальній роботі;

  • Участь членів Ліги у виконанні соціальних програм шляхом проведення роботи із сім'ями дітьми та молоддю, забезпеченні соціального обслуговування, соціальної профілактики та реабілітації;

  • Сприяння розробці та впровадженню системи професійної освіти, підвищенню кваліфікації та сертифікації соціальних працівників -членів Ліги;

  • Участь членів Ліги у розробці, апробації, впровадженні соціальних технологій та методик сприяння розвитку наукових досліджень, у разі потреби, громадських експертних та робочих груп для оцінки проектів та інших пропозицій;

  • Участь в організації громадського соціального моніторінгу;

  • Участь у розробці і поширенню соціальної реклами;

  • Заснування засобів масової інформації, підприємств, необхідних для виконання статутних цілей.

  • Організація та проведення "круглих столів", семінарів, конференцій, конкурсів, інших масових заходів з питань соціальної роботи;

  • Інформування та пропаганда через засоби масової інформації ідей та цілей Ліги;

  • Організація благодійної допомоги, фізичним та юридичним особам, громадським організаціям соціальної сфери, соціальним працівникам, заснування та виплати стипендій, присудження премій, благодійних пожертв

  • Сприяння розвитку волонтерського руху в Україні;

  • Розвиток міжнародного співробітництва, встановлення міжнародних контактів;

  • Сприяння у створенні та організації роботи закладів соціального спрямування: кризових центрів, центрів реабілітації, ресоціалізації, адаптації, соціальних гуртожитків, служб психологічної допомоги та інших закладів;

  • Здійснення безкоштовної соціальної адвокації по представленню і захисту інтересів і прав дітей, сімей, молоді, членів Ліги.

  • Участь у розробці нормативно-правових актів щодо соціальної сфери.

2.3. Сфера діяльності Ліги у межах чинного законодавства:

 • освіта;

 • охорона здоров’я;

 • опіка і піклування , законне представництво та правова допомога;

 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги;

 • наука і наукові дослідження;

 • права людини і громадянина та основоположні свободи;

 • розвиток територіальних громад;

 • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних грантових програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

 • міжнародне співробітництво, встановлення міжнародних контактів.

2.4. Види діяльності Ліги

2.4.1. Ліга надає допомогу ВІЛ-інфікованим, людям, хворим на СНІД, споживачам наркотичних засобів, членам їх сімей, засудженим, ув’язненим, звільненим з місць позбавлення волі, хворим на туберкульоз, інвалідам та їх об’єднанням, дітям інвалідам та іншим особам, які потребують допомоги.

2.4.2. Ліга надає та сприяє в наданні фінансової, юридичної, матеріальної, технічної, консультативної, методологічної, організаційної, інформаційної та будь-якої іншої допомоги іншим організаціям та громадським об’єднанням, що підтримують та реалізовують подібні статутні цілі, спрямовані на розвиток громадського суспільства.

2.4.3. Ліга здійснює свою діяльність у таких видах:

 • надання консультування з питань, що стосуються сфер діяльності Ліги;

 • розробка програм та проведення семінарів, тренінгів, конференцій, стажувань, конкурсів, круглих столів, прес-конференцій, міжнародних освітніх програм, що стосуються сфери діяльності Ліги;

 • участь в організації громадського соціального моніторингу;

 • розробка і поширення соціальної реклами.

 

3. ЧЛЕНСТВО В ЛІЗІ

3.1. Членство (участь) у Лізі добровільне. Ніхто не може бути примушений до вступу у Лігу. Будь-який член (учасник) Ліги має право добровільно у будь-який час у порядку встановленому цим Статутом, припинити членство (участь) у Лізі.

3.2. Членами Ліги можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18 років та перебувають в Україні на законних підставах., визнають Статут Ліги, зобов'язуються виконувати його і брати участь у діяльності Ліги, працюють на професійній основі або доброчинних засадах в соціальній сфері.

3.3. Кількість членів (учасників) Ліги не обмежений.

3.4. Прийняття у члени (учасники) Ліги здійснюється на підставі особистої письмової заяви кандидата, поданої Правлінню Ліги.

3.5. Заява про вступ до Ліги повинна містити прізвище ім’я по батькові, рік народження, громадянство, серію та номер паспорта громадянина, місце постійного проживання, контактний номер телефону, інші відомості за бажанням кандидата.

3.6. Рішення про прийняття кандидата у члени Ліги або відмову у його прийнятті приймається Правлінням Ліги протягом 30 днів з моменту отримання заяви від кандидата у члени Ліги.

3.7. Вступний та членські внески сплачують усі члени Ліги. Розмір вступного та членських внесків, порядок та строки їх внесення визначаються Правлінням Ліги.

3.8. У виключних випадках, за рішенням Правління Ліги, допускається звільнення від вступного членського внеску.

3.9. Членство в Лізі не накладає на своїх учасників жодних застережень щодо їх участі в інших громадських об’єднаннях.

3.10. Прийом та вихід громадян із числа членів Ліги здійснюють також керівні органи відокремлених підрозділів Ліги за поданням відповідної письмової заяви.

3.11. Член Ліги має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у Лізі шляхом подання заяви до Правління Ліги або відповідних органів відокремленого підрозділу Ліги. Членство в Лізі припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Ліги на будь-яких виборних посадах у Лізі. Члени (учасники) Ліги бути виключеними за рішенням Правління Ліги у разі систематичного або разового грубого порушення вимог положень Статуту Ліги, невиконання своїх обов’язків, та вчинення дій, що суперечать меті (цілям) Ліги.

3.12. У разі виходу чи виключення зі складу Ліги, її члени не мають права на повернення коштів, внесених у вигляді вступного або членських внесків.

3.13. Кожному члену Ліги надається однакова сукупність прав, включаючи право:

 • на участь в управління Ліги;

 • брати участь в усіх заходах та ініціативах Ліги, висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Ліги;

 • знайомитися з установчими документами Ліги;

 • отримувати у встановленому порядку інформацію, пов’язану з діяльністю Ліги;

 • представляти інтереси Ліги, у разі якщо йому такі права надані за рішення Правління Ліги перед державою, у підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності, громадських об’єднаннях, іноземних неурядових організаціях та міжнародних урядових організаціях та інших закордонних установах з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

 • звертатись до Ліги за допомогою щодо захисту своїх інтересів, при цьому зазначені захист та допомога мають не виходити за межі мети (цілей) та сфер діяльності Ліги, встановлених Статутом та іншими документами Ліги;

 • вийти з Ліги у будь-який час у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

3.14. Члени Ліги можуть мати і інші права передбачені Статутом та чинним законодавством України.

3.15. Члени Ліги зобов’язані:

- дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Ліги;

- виконувати рішення З’їзду Ліги та інших органів Ліги;

- діяти у повній відповідності до мети (цілей) та сфер діяльності Ліги, що визначені Статутом;

- виконувати свої зобов’язання перед Лігою, у тому числі своєчасно сплачувати членські внески;

- популяризувати діяльність Ліги;

- активно сприяти реалізації мети (цілей) та сфер діяльності Ліги.

3.16. Члени Ліги можуть мати і інші обов’язки передбачені Статутом та чинним законодавством України.

3.17. Особи, які зробили значний внесок у діяльність Ліги, сприяють досягненню її цілей і завдань, можуть одержати статус почесних членів Ліги на підставі подання не менше трьох членів Ліги і рішення її Правління.

 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЛІГИ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Управління Лігою здійснюють:

 • З'їзд Ліги;

 • Правління Ліги;

 • Президент Ліги;

 • Виконавча дирекція Ліги;

 • Ревізійна комісія Ліги.

4.2. Посадовими особами Ліги є фізичні особи – Президент, Виконавчий директор та Голова Ревізійної комісії.

4.3. Посадові особи Ліги повинні діяти в інтересах Ліги, дотримуватись вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Ліги.

 

5. З’ЇЗД ЛІГИ

5.1. Загальні засади діяльності З’їзду Ліги:

5.1.1. Вищим керівним органом Ліги є З'їзд Ліги, який скликається не рідше одного разу на 5 років. Позачерговий З'їзд може бути скликаний за рішенням Правління або на вимогу не менше 1/3 обласних організацій Ліги.

5.1.2. З'їзд правомочний за наявності не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення про прийняття Статуту Ліги, внесення до нього змін та доповнень, про припинення діяльності Ліги схвалюється 3/4 голосів присутніх на З'їзді Ліги делегатів. Інші рішення ухвалюються простою більшістю голосів. Рішення З'їзду Ліги приймається шляхом відкритого чи таємного голосування.

5.1.3. Вимога про скликання З’їзду Ліги подається обласними організаціями в письмовій формі Правлінню Ліги на адресу за місцезнаходженням Ліги із підстав для скликання З’їзду та його порядку денного.

5.1.4. Правління Ліги приймає рішення про скликання З’їзду або про відмову у такому скликанні протягом 30 днів з моменту отримання вимоги про його скликання.

5.1.5. З'їзд може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності Ліги.

5.2. Повноваження З'їзду Ліги:

 • затверджує Статут Ліги, вносить зміни та доповнення до нього;

 • затверджує кількісний склад Правління та Ревізійної комісії;

 • обирає Президента, Правління, Ревізійну комісію терміном на 5 років;

 • заслуховує звіти Правління, голови Ревізійної комісії про результати діяльності Ліги за період між З'їздами та використання цільових внесків;

 • розробляє рекомендації щодо подальшої діяльності Ліги;

 • створює, в разі необхідності, тимчасові органи для вирішення конкретних поточних питань;

 • приймає рішення про припинення діяльності Ліги;

 • реалізує право власності на майно та кошти Ліги.

5.2.1. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції З’їзду Ліги, не можуть бути передані іншим органам Ліги.

5.3. Пропозиції до порядку денного З’їзду Ліги

5.3.1. Кожен член Ліги має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного З’їзду Ліги. Пропозиції вносяться не пізніше 7 днів до дати проведення З’їзду Ліги.

5.3.2. Пропозиції до порядку денного З’їзду Ліги подаються у письмовій формі із зазначенням прізвища члена, який її вносить, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

5.3.3. Правління Ліги приймає рішення про включення пропозиції до порядку денного не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення З’їзду Ліги.

5.3.4. Вмотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного З’їзду Ліги надсилається Правлінням Ліги члену протягом 3 днів з моменту його прийняття.

 

5.4. Порядок проведення З’їзду Ліги.

5.4.1. Перед початком З’їзду члени Ліги проходять реєстрацію, яку проводить Правління Ліги.

5.4.2. Головує на З’їзді Ліги Президент або інша особа, яка безпосередньо обирається З’їздом Ліги.

Президент на З’їзді керує його роботою, оголошує про відкриття та завершення, відповідає за підтримання порядку під час проведення З’їзду Ліги, контролює дотримання регламенту, оголошує питання порядку денного і надає слово, дає пояснення з питань, пов’язаних із проведенням З’їзду Ліги, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, приймає рішення з питань, пов’язаних з процедурою проведення З’їзду Ліги, разом із секретарем підписує протокол З’їзду Ліги.

5.4.3. Секретар безпосередньо обирається на З’їзді Ліги. Секретар забезпечує відображення ходу З’їзду Ліги та прийнятих ними рішень у протоколі.

5.5. Кворум З’їзду Ліги

5.5.1. З’їзд Ліги визнається правомочним за умови наявності кворуму – у разі реєстрації для участі у З’їзді Ліги 2/3 від кількості членів Ліги, делегованих для участі від відокремлених підрозділів різних рівнів.

5.5.2. Наявність кворуму З’їзду Ліги визначається Правлінням Ліги на момент закінчення реєстрації.

5.6. Порядок прийняття рішення З’їздом Ліги.

5.6.1. Кожен делегат З’їзду має один голос під час голосування.

5.6.2. За загальним правилом, рішення З’їзду Ліги з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів делегатів, які зареєструвалися для участі у З’їзді Ліги.

5.6.3. Рішення про внесення змін до Статуту Ліги, про припинення Ліги та про відчуження 50 і більше відсотків її майна приймається більшістю не менше як у 3/4 голосів присутніх делегатів, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

5.6.4. Зареєстрований делегат може прийняти участь у З’їзді Ліги за допомогою засобів зв’язку (в тому числі скайп, телеконференцій тощо), у разі неможливості з’явитися до місця проведення з’їзду.

 

 1. ПРАВЛІННЯ ЛІГИ

6.1. Загальні засади діяльності Правління Ліги:

6.1.1. Вищим керівним органом між З'їздами Ліги є Правління Ліги (в тексті Статуту – Правління), яке збирається не рідше одного разу на 6 місяців і є правомочним за наявності не менше 2/3 його складу.

6.1.2. До складу Правління входять:

 • Президент Ліги;

 • Виконавчий директор;

 • Інші члени Правління, обрані на З'їзді Ліги.

6.2. Повноваження Правління :

 • скликає З'їзд Ліги та визначає порядок представництва на ньому;

 • здійснює заходи щодо втілення в життя рішень З'їзду;

 • розробляє основні напрями діяльності Ліги, затверджує її перспективні плани;

 • призначає терміном на 2 роки та звільняє Виконавчого директора;

 • заслуховує звіти Виконавчої дирекції Ліги;

 • затверджує примірне Положення про відокремлений підрозділ Ліги;

 • приймає рішення про створення (реорганізацію, ліквідацію) госпрозрахункових підприємств із статусом юридичної особи, затверджує статут такого підприємства;

 • затверджує бюджет Ліги;

 • вирішує інші питання діяльності Ліги, крім тих, що входять до виключної компетенції З'їзду Ліги.

6.3. Засідання Правління можуть відбуватися шляхом особистої присутності членів Правління, а також одночасного голосування через засоби зв'язку, в т.ч. електронного, або письмової згоди членів Правління.

6.4. Якщо член Правління подає у відставку, постійно або тимчасово втрачає здатність виконувати свої обов'язки, Правління може за поданням Президента Ліги приймати рішення про заміщення чи призначення (кооптацію) нового члена Правління на термін повноважень чинного Правління.

6.5.Рішення Правління приймаються відкритим голосування простою більшістю голосів присутніх членів Правління та оформлюються протоколами.

6.6. На засіданнях Правління головує Президент Ліги, голос якого за рівної кількості голосів є вирішальним.

6.7. Очолює Правління Президент Ліги, який має такі повноваження:

 • здійснення контролю за поточною діяльністю Ліги;

 • затвердження кошторисів доходів та видатків Виконавчої дирекції Ліги;

 • погодження штатного розпису Виконавчої дирекції Ліги;

 • затвердження зразків печаток, штампів, бланків Ліги;

 • звітування перед З'їздом про результати діяльності Ліги та використання коштів

 • представлення Ліги у відносинах зі всіма без винятку державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, фізичними особами. Має право підпису документів, в тому числі договорів;

 • вирішення інших питаннь поточної діяльності Ліги, крім тих, що входять до виключної компетенції З'їзду та Правління Ліги.

6.8. Президент може очолювати Правління Ліги на безоплатній або платній основі. Питання стосовно умов оплати праці Президента вирішує Правління Ліги.

 

7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ЛІГИ

 

7.1. Загальні засади діяльності Виконавчого органу Ліги

7.1.1. Для організаційного забезпечення діяльності Ліги, Правління створює Виконавчу дирекцію Ліги - штатний апарат, який очолює Виконавчий директор Ліги (в тексті Статуту – Виконавчий директор).

7.1.2.Діяльність Виконавчої дирекції Ліги регламентується функціональними обов'язками, які затверджує Президент Ліги.

7.1.3. Виконавчий директор підзвітний Правлінню Ліги, організовує виконання його рішень та діє від імені Ліги у порядку та в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.1.4. Виконавчим директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не входить до складу Ревізійної комісії Ліги.

7.1.5. Одна і та сама особа може обиратися (персонально призначатися) на посаду Виконавчого директора необмежену кількість строків.

7.1.6. Виконавчий директор на вимогу органів та посадових осіб Ліги, зобов’язаний надавати можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Ліги в межах, встановлених законом та цим Статутом.

7.2. Компетенція (повноваження) Виконавчого директора:

 • координує роботу відокремлених підрозділів;

 • здійснює управління поточною діяльністю Ліги;

 • укладає договори та інші юридичні дії від імені Ліги без довіреності та видає довіреності іншим особам;

 • представляє Лігу у судах та у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

 • розпоряджається коштами і майном Ліги відповідно до рішень З'їзду та Правління

 • приймає на роботу та звільняє працівників Виконавчої дирекції згідно з чинним законодавством;

 • відкриває і закриває банківські рахунки Ліги за згодою правління;

 • видає накази та інші внутрішні акти, здійснює контроль за діяльністю штатних працівників виконавчої дирекції Ліги.

 

7.3. Виконання обов’язків Виконавчого директора

7.3.1. На період відсутності Виконавчого директора, у тому числі тимчасової (у зв’язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо), його обов’язки тимчасово виконує заступник виконавчого директора, посада якого вводиться до штатного розкладу Виконавчої дирекції Ліги відповідним рішенням Правління. Заступник Виконавчого директора в разі необхідності призначається Правлінням з числа членів Ліги терміном на 2 роки.

7.3.2. При виконанні обов’язків Виконавчого директора, заступник Виконавчого директора має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Ліги, в межах визначеної компетенції та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

 

7.4. Припинення повноважень Виконавчого директора

7.4.1. Повноваження Виконавчого директора Ліги припиняються за рішенням Правління Ліги з підстав, передбачених чинним законодавством України або Статутом. Повноваження Виконавчого директора припиняються, зокрема, у зв’язку з його переведенням, відстороненням, звільненням тощо.

7.4.2. У разі припинення повноважень Виконавчого директора Ліги, Правління Ліги обирає (персонально призначають) нового Виконавчого директора Ліги у порядку, встановленому цим Статутом.

 

 

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ЛІГИ

 

8.1. Загальні засади діяльності Ревізійної комісії Ліги

8.1.1. Контроль за фінансово - господарською діяльністю Ліги здійснює Ревізійна комісія Ліги. Кількісний склад Ревізійної комісії затверджується З'їздом. Очолює Ревізійну комісію голова. Ревізійна комісія є підзвітною З'їзду Ліга. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами керівних органів або штатними працівниками Ліги. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на півроку. Засідання є правомочним у разі присутності на ньому більшості членів Ревізійної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Ревізійної комісії. У виключних випадках рішення Ревізійної комісії може прийматися шляхом використання засобів зв’язку, якщо за таке рішення одноголосно проголосували всі члени Ревізійної комісії. Голосування шляхом використання засобів зв’язку відбувається за допомогою Інтернет – мережі, зокрема, через використання програм Скайп, Вайбер та інших, чи в інший спосіб шляхом використання режимів відео конференції, а також шляхом використання телефонного зв’язку в режимі конференції.

8.1.2 До основних функцій Ревізійної комісії належать:

 • • контроль за використанням коштів Ліги;

 • • розгляд пропозицій, скарг та заяв членів Ліги і прийняття рішень щодо них;

8.1.3. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь у засіданні Правління Ліги, інших органів Ліги з правом дорадчого голосу

9. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ЛІГИ

9.1. Ревізійна комісія та Правління звітують про свою діяльність перед членами Ліги на кожному З’їзді. Своїм рішенням З’їзд може відхилитися від цієї процедури і не заслуховувати звіти Ревізійної комісії та Правління. Питання заслуховування звітів Ревізійної комісії та Правління розглядається в загальному порядку, як і всі інші питання, що виносяться на розгляд З’їзду.

9.2. За рішенням Правління Президент та Виконавчий директор можуть звітуватися окремо про свою діяльність, але це можливо лише як одноразове виключення (відхилення) від процедури і на постійні основі Правління звітується про діяльність всього свого складу, в тому числі і Президента та Виконавчого директора.

9.3. Звіти Правління і Ревізійної комісії можуть Загальними зборами не затверджуватися, а лише заслуховуватися.

 

10. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

10.1. Рішення, дії та бездіяльність Президента, Виконавчого директора, Виконавчої дирекції, Правління та його членів можуть бути оскаржені до Ревізійної комісії. Такі скарги розглядаються на засіданнях Ревізійної комісії протягом 30 днів з дня надходження в порядку, передбаченому цим статутом для всіх інших питань, що виносяться на розгляд засідання Ревізійної комісії.

10.2. За результатами розгляду таких скарг Ревізійна комісія може призупиняти виконання дій чи рішень органів та посадових осіб Ліги до проведення з’їзду, на якому такі рішення можуть скасовуватися або підтверджуватися. Скарги на рішення, дії та бездіяльність Ревізійної комісії в обов’язковому порядку розглядаються на найближчому З’їзді в загальному порядку, як і всі інші питання, що виносяться на розгляд З’їзду. Рішення З’їзду можуть бути оскаржені до Ревізійної комісії, яка в разі прийняття рішення про мотивованість скарги виносить це питання на розгляд найближчого З’їзду. Оскарження рішення З’їзду не зупиняє його виконання. Найближчий З’їзд за результатами розгляду скарги може скасувати оскаржуване рішення, чи підтвердити його.

 

11. СТРУКТУРА ЛІГИ

11.1. Ліга самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру і може засновувати у встановленому порядку свої відокремлені підрозділи.

 • Ліга створює відокремлені підрозділи за територіальною ознакою на рівні області, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. Відокремлені підрозділи можуть створюватись і на рівні районів, районів у містах, міст, сіл тощо.

 • Відокремлені підрозділи Ліги не є юридичними особами, крім випадків, передбачених Законом України «Про громадські об’єднання».

11.2. Відокремлені підрозділи у своїй діяльності керуються Статутом Організації та можуть керуватися своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються Правлінням Ліги. Рішення про утворення та затвердження рішення відповідного керівного органу відокремленого підрозділу про припинення діяльності відокремлених підрозділів приймає Правління Організації.

11.3. Відокремлені підрозділи Ліги утворюються за рішенням Правління.

Відокремлені підрозділи:

1) організують виконання рішень керівних органів Ліги та своїх власних;

2) виробляють стратегію і тактику розв’язання актуальних проблем відповідної території, проводять їх в життя;

3) співпрацюють з відповідного рівня об’єднаннями громадян або їх відокремленими підрозділами, профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;

4) пропонують своїх активістів до керівних органів Ліги.

11.4. Організації в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі прирівнюються до обласних організацій Ліги.

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ЛІГИ

12.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються З’їздом Організації, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 присутніх на ньому делегатів.

 

13. КОШТИ ТА МАЙНО ЛІГИ

13.1. Власністю Ліги є майно та кошти, які необхідні для здійснення її статутної діяльності.

13.2. Ліга для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження).

13.3. Кошти та майно Ліги формуються з:

 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

 • пасивних доходів;

 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

13.4. Доходи (кошти та майно) Ліги використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Ліги, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

13.5. Ліга, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.

13.6. Ліга несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке, відповідно до законодавства, може бути звернено стягнення. Ліга не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів (засновників). Члени (засновники) не несуть відповідальність за зобов’язаннями Ліги.

13.7. Діяльність Ліги здійснюється самостійно та відповідно до законодавства і не розглядається як прибуткова.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІГИ

14.1. Припинення діяльності Ліги здійснюється:

1) за рішенням З’їзду, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

14.2. Ліга має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

Реорганізація Ліги здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення З’їзду про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання.

14.3. Вступ Ліги до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення її діяльності.

14.4. Ліга вважається такою, що припинила діяльність, з дати внесення до відповідного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

У разі припинення діяльності Ліги (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЛІГА СОЦІАЛЬНИХ

ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ»

 

______________________ О.Г. Фесун

Ліга докладає зусиль, щоб підняти престиж професії соціального працівника та формування професійних команд в регіонах

Наша місія

Ми, Ліга соціальних працівників України, об’єдналися для захисту соціальних, економічних, творчих, інших законних прав та інтересів працівників соціальної сфери; зміцнення престижу професії соціального працівника та його ролі у суспільстві; впровадження кращих соціальних практик з метою надання якісних соціальних послуг відповідно до потреб громади.

0139s.jpg
231.jpg

Наше бачення

Єднання соціальних працівників для захисту їх прав та інтересів, розвитку соціальної сфери України, гармонізації людини і суспільства.

Подати заявку на членство в ГО "ЛСПУ"!

Подати заявку